Risale-i Nur Külliyatı Arama
   
 
  HADİS
Hadisin terim anlamı, Hz. Peygamber'in sözü, fiili, ashabının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Hadis, Hz. Peygamber'i dinleyen sahabîden başlayarak onu rivayet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened ile Hz. Peygamber'in söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı metin'den meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır.

HADİS ÇEŞİTLERİ

1. Kabul veya red açısından


-Makbul
-Merdud

2. Râvi sayısı açısından

-Mütevatir
-Âhâd
-Meşhûr

3. Senedin müntehası (hadisin söyleyeni) açısından

-Kudsî
-Merfû
-Mevkûf
-Maktu

4. Sıhhat ve hüküm açısından

-Sahîh
-Hasen
-Zayıf

a.Seneddeki inkıta nedeniyle zayıf kabul edilen hadisler

b.Ravide cerhi gerektiren bir hal nedeniyle zayıf kabul edilen hadisler

5. Teâruz açısından

-Muhkem
-Muhtelif

HADİS ALİMLERİ

A -
İMAM-I BUHARİ


Eserleri

1 - Câmi-us-Sahîh: En büyük ve en meşhur eseridir. Sahîh-i Buhârî ismiyle de tanınır.
"Câmi-us-Sahîh kitâbını, 600.000 hadîs-i şerîf arasından seçtim. Her hadîs-i şerîfi kitaba koymadan önce gusledip, iki rekat namaz kılıp, istihâre yaptım. Ondan sonra hadîs-i şerîfi kitaba koydum. Bunları yapmadan hiçbir hadisi yazmadım. 7275 hadîs-i şerîf olan bu kitabı on altı yılda tamamladım."

2)
Târih-ul-Kebîr, 3)Târih-ul-Evsat, 4)Târih-us-Sagîr (Bu üç eser hadis râvîlerinin hayatlarını ve hadis ilmindeki yerlerini ihtivâ etmektedir.), 5) Kitâb-u Duafâ-is-Sağîre: Zayıf râvîlerin hallerinden bahseder. 6) Et-Târih fî Mârifeti Ruvât-ül-Hadîs, 7) Et-Tevârîh-ul-Ensab 8) Kitâb-ül-Kûnâ, 9) El-Edeb-ül-Müfred (Ahlâkla ilgili hadîs-i şerîfleri toplayan eserdir.), 10) Ref’ul-Yedeyn fissalâti, 11) Kitâb-ül-Kırâati Half-el-İmâm, 12) Halk-ul-Ef’âl-il-İbâdi ver-Reddü alel-Cehmiyye, 13) El-Akide yâhut Et-Tevhîd: Kelâm ilmiyle ilgilidir. 14) El-Câmi-ul-Kebîr, 15) Et-Tefsîr-ül-Kebîr, 16) Kitâb-ül-Mebsût, 17) Esmâ-üs-Sahâbe.

B - İMAM-I MÜSLİM

Eserleri

1) Sahîh-i Müslim: Kütüb-i Sitte’nin ikincisi olup, içinde 7.275 hadîs-i şerîf vardır. Bunları, bizzât kendisinin topladığı, 300.000 hadîs-i şerîf arasından seçmiştir.

2) El-Müsned-ül-Kebîr, 3) El-Câmi’ Ale’l-Ebvâb, 4) El-Esmâ ve’l-Kûnâ, 5) El-Efrâd vel-Vuhdân, 6) Tesmiyetü Şuyûhu Mâlik ve Süfyân ve Şu’be, 7) Kitâb ül-Muhadramîn, 8) Kitâbu Evlâd-is-Sahâbe, 9) Evhâm-ül-Muhaddirîn, 10) Et-Tabakât, 11) Efrâd-üş-Şâmiyîn, 12) Et-Temyîz, 13) El-İlel.

C - İMAM-I TIRMİZİ

Eserleri

Hakîm-i Tirmizî’nin pekçok risâleleri mevcud olmakla berâber, yazdığı meşhur kitapları;

1) Kitâb-ül-Furûk 2) Hatm-ül-Vilâye ve’l-İ’lel-üş-Şer’iyye 3) Nevâdir-ül-Usûl fî Ehâdis-ir-Resûl, 4) Gars-ül-Muvahhidîn 5) Er-Riyâdatü ve Edeb-ün-Nefs 6) Gavr-ül-Umûr 7) El-Menâhî 8) Şerh-üs-Salât 9) El-Mesâil-ül-Meknûne 10) El-Ekyâs ve’l-Mu’terrîn 11) Beyân-ül-Fark Beyn-es-Sadr 12) El-Akl ve’l-Hevâ’dır.

D - İMAM-I EBU DAVUD

Eserleri

Ebû Dâvûd hazretlerinin 1) Sünen-i Ebû Dâvûd adlı eserinden başka, 2) Kitâb-ı Merâsil ile 3) Delâil-ün-Nübüvve adlı eserleri de vardır.

E - İMAM-I NESAİ

Eserleri

1) Sünen-i Sagîr’i, Kütüb-i Sitte adı verilen altı büyük hadis kitabından biridir.
“Şeyhayn’ın yâni Ebû Bekir ve Ömer’in üstünlüklerini niçin yazmadın?” dediler. Bunun üzerine; 2) Fedâil-üs-Sahâbe adlı Eshâb-ı kirâmın üstünlük ve fazîletlerini anlatan kitabını yazdı, 3) Müsned-i Ali, 4) Müsned-i Mâlik ve 5) Duafâ ve’l-Metrûkîn adlı kitaplar, onun pek kıymetli eserleri arasındadır.

EN İYİ HADİS KİTAPLARI

1 - Riyazüs Salihin

2 - El Kütüb-i Sitte

 
Reklam
 
 
 
Sitene Ekle
 
Bugün 5 ziyaretçi (59 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Risale-i Nur Külliyatında Arama ve Araştırma